اینم ببین:  ختم های مجرب برای حاجات دنیوی و اخروی سریع التاثیر

برگرفته از دعا 786

**************************************

منبع : سایت دعا شفا سایت مرجع ذکر و دعا و آیات قرآنی