اینم ببین:  ادعیه ادای قرض و پرداخت بدهی سریع الاثر

برگرفته از دعا 786

**************************************

منبع : سایت دعا شفا سایت مرجع ذکر و دعا و آیات قرآنی