خانه / تعبیر خواب / تعبیر خواب دریا – تعبیر دیدن دریا در خواب

تعبیر خواب دریا – تعبیر دیدن دریا در خواب

تعبیر خواب دریا – تعبیر دیدن دریا در خواب

دریا تعبیر خواب دریا - تعبیر دیدن دریا در خواب
تعبیر خواب دریا – تعبیر دیدن دریا در خواب

در این پست از سایت دعاشفا تعبیر خواب دریا – تعبیر دیدن دریا در خواب را قرار داده ایم.دیدن دریای آرام ، دریای طوفانی ، خوردن آب دریا ،شنا کردن و غرق شدن در آب دریا و … در خواب هر کدام تعبیر جداگانه ای دارد.ما تعبیر های مختلف دریا از دیدگاه معروف ترین معبرین خواب را قرار داده ایم.

1539506169_N9iQ6 تعبیر خواب دریا - تعبیر دیدن دریا در خواب
تعبیر خواب دریا – تعبیر دیدن دریا در خواب

تعبیر خواب دریا – تعبیر دیدن دریا در خواب,تعبیر خواب دریای مواج,تعبیر خواب دریا حضرت یوسف,تعبیر خواب دریا امام صادق,تعبیر خواب دریای آرام,تعبیر خواب دریا و ساحل,تعبیر خواب دریای طوفانی,تعبیر خواب دریا برای دختر مجرد,تعبیر خواب دریاچه,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب موش,تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب مرده,تعبیر خواب حامله بودن,تعبیر خواب برف

 

تعبیر خواب دریا – تعبیر دیدن دریا در خواب

تعبیر خواب دریای آرام و طوفانی و مواج

محمد بن سیرین میگوید :
1-تعبیر دیدن خواب دریا پادشاهی یا عالمی است .
2- اگر کسی در خواب ببیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک دریا نشد ، تعبیرش آن است که به هر آنچه امید دارد نرسد .
3- اگر خواب ببیند که وارد دریا شد ، اما پای او خیس نشد ، نشانه آنست که از آتش دوزخ ایمن شود و کارهای دنیا بر او آسان شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
4- تعبیر خواب ایستادن در کنار دریا هم نشینی با بزرگان است .
5- اگر کسی در خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود نشانه آنست که در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود .
6- معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریا را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان .
7- اگر در خواب ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد .

اینم ببین:  تعبیر خواب مار - دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد؟

لوک اویتنهاو می گوید :
8- خواب کشتی رانی در دریا نشانه شهامت ریسک کردن است.
9- خواب افتادن در دریا نشانه ضرر و زیان و بدبختی است.
10- دیدن خواب دریای شفاف نشانه شادمانی است.

ابراهیم کرمانی گوید :
11- اگر کسی در خواب ببیند که در دریا است ، نشانه آنست که به خدمت پادشاه شود ، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود .
12- اگر کسی در خواب ببیند درمیان دریا متحیر مانده است ، نشانه آنست که کار او پر خطر است .
13- اگر کسی در خواب ببیند که از دریا بیرون آمد ، نشانه آنست که بی غم شود .

جابر مغربی گوید :
14- اگر کسی در خواب ببیند که در آب دریا رفت ، نشانه آنست که توفیق طاعت یابد .
15- اگر کسی خواب ببیند که آب دریا زیاد شد ، نشانه آنست که لشگر پادشاه زیاد شود .
16- اگر کسی خواب ببیند که آب دریا کم شد ، تعبیر ، آنست که لشگر پادشاه هلاک شود .
17- اگر کسی خواب ببیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند ، تعبیر ، آنست که که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند .
18- اگر کسی خواب ببیند که از دریا موج ها برخاست و جهان پر از ابر تاریک شده بود . نشانه گناه و عصیان مردم آن دیار است.
19- اگر کسی خواب ببیند که از دریا موجی برخاست تعبیر ، آنست که به اندازه آن ، روزی حلال به دست خواهد آورد.

آنلی بیتون می‌گوید :
20- تعبیر خواب شنیدن زمزمه دریا ، به شما میگوید زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت ، زندگی ای تهی از عشق و محبت .
21- دیدن دریا در خواب ، نشانه آرزوهای بی ثمر است .

تعبیر خواب دریای آرام

لوک اویتنهاو می گوید :
22- تعبیر خواب دریای آرام ، شادمانی است

اینم ببین:  تعبیرخواب ماهی - دیدن ماهی در خواب چه معنایی دارد؟

محمد بن سیرین میگوید :
23- دیدن خواب دریای آرام ، روشن و صاف ، نشانه آنست که پادشاه ، عالم و فاضل است . اگر تیره و صاف بود ، دلیل که مفسد و ظالم است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
24- خواب بودن در کشتی در دریای آرام تعبیرش امنیت و آرامش زندگی است .

تعبیر دیدن خواب دریای طوفانی و نا آرام

لوک اویتنهاو می گوید :
25- تعبیر خواب دریای ناآرام و طوفانی ، ناراحتی وغصه است.
26- دیدن خواب دریای مواج ، نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمیدارید.

تعبیر خواب خوردن آب دریا

ابراهیم کرمانی گوید :
27- اگر کسی در خواب ببیند که آب دریا خورد و آن آب سرد بود ، اگر بیننده خواب عالم است ، علمش بیشتر شود .
28- اگر کسی در خواب ببیند که آب دریا می خورد و آن آب گرم بود ،نشانه آنست که او گناه میکند و تعبیر آن بسیار بد است.
29- تعبیر خواب خوردن آب دریا که گنده و ناخوش است ، نشانه آنست که دشمن بزرگی در زندگیش نمایان میشود

محمد بن سیرین گوید :
30- اگر کسی در خواب ببیند که از دریا آب خوشگوار می خورد ، تعبیرش آنست که به انداره آن ، مال و نعمت به دست آورد.
31- تعبیر خواب خوردن همه آب دریا آنست که پادشاهی همه جهان را بگیرد .
32- اگر کسی در خواب ببیند که از آب دریا مقداری بخورد ، نشانه آنست که به اندازه آن چه خورده است عزت یابد .

جابر مغربی گوید :

33- اگر کسی در خواب ببیند که آب دریا شور است و از آن خورد ، نشانه آنست که کسب مال حلال را میگذارد و به مال حرام میپردازد.

اینم ببین:  تعبیر خواب همسر - تعبیر دیدن همسر در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
34- اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را خورد به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد .
35- اگر خواب خوردن آب دریا را ببینیم قطعا متنفع می شویم و سود می بریم .

تعبیر خواب شنا کردن در دریا

محمد بن سیرین گوید :
36- اگر کسی در خواب ببیند که در دریا شنا کرد و بیرون آمد ، نشانه آنست که از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید .

آنلی بیتون می‌گوید :
37- اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می کند ، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می یابد .

تعبیر خواب غرق شدن در دریا

محمد بن سیرین گوید :
38- اگر کسی در خواب ببیند که در دریا غرق شد و مرد و بعد از آن روی آب آمد ، تعبیر ، آنست که در کار دنیا با حرص و طمع غرق شود .
39- اگر کسی در خواب ببیند که غرق شد ولی از دریا سالم بیرون آمد ، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد .

لوک اویتنهاو می گوید :
40- تعبیر خواب غرق شدن در دریا بدبختی که به دست خود موجب شده اید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

41- اگر در خواب خود را در حال غرق شدن در دریا ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید .

تعبیر خواب دریا – تعبیر دیدن دریا در خواب,تعبیر خواب دریای مواج,تعبیر خواب دریا حضرت یوسف,تعبیر خواب دریا امام صادق,تعبیر خواب دریای آرام,تعبیر خواب دریا و ساحل,تعبیر خواب دریای طوفانی,تعبیر خواب دریا برای دختر مجرد,تعبیر خواب دریاچه,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب موش,تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب مرده,تعبیر خواب حامله بودن,تعبیر خواب برف

 

برگرفته از سایت دعاگو مرجع ادعیه و اذکار قرآنی

کانال دعاشفا

درباره‌ی سید کریم سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.