خانه / احادیث معصومین علیهم السلام / تعبیرخواب ماهی – دیدن ماهی در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیرخواب ماهی – دیدن ماهی در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیرخواب ماهی – دیدن ماهی در خواب چه معنایی دارد؟

ماهی تعبیرخواب ماهی - دیدن ماهی در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیرخواب ماهی – دیدن ماهی در خواب چه معنایی دارد؟

در این پست از سایت دعاشفا تعبیر خواب ماهی – دیدن ماهی در خواب چه معنایی دارد را قرار داده ایم.ممکن است ماهی را به شکل های مختلفی در خواب ببینید که  هر کدام جداگانه تعبیر مخصوص به خود را دارد.برای آگاه شدن از تعبیر خواب ماهی با در ادامه با نظرات معبرین خواب همراه باشید.

images-31 تعبیرخواب ماهی - دیدن ماهی در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیرخواب ماهی – دیدن ماهی در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیرخواب ماهی – دیدن ماهی در خواب چه معنایی دارد؟,تعبیر خواب ماهی گرفتن,تعبیر خواب ماهی زنده,تعبیر خواب ماهی بزرگ,تعبیر خواب ماهی قرمز,تعبیر خواب ماهی گرفتن با دست,تعبیر خواب ماهی حضرت یوسف,تعبیر خواب ماهی سیاه,تعبیر خواب ماهی گرفتن از دریا,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب مرده,تعبیر خواب حامله بودن,تعبیر خواب موش,تعبیر خواب برف

 

تعبیرخواب ماهی – دیدن ماهی در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ماهی

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب ماهی گوید:

دیدن ماهی روزی است

تعبیر خواب ماهی به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر در خواب ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند .

جابرمغربی گوید:

دیدن ماهی تازه در خواب به معنای غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر خواب بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید.

اینم ببین:  دعای حاجت روایی - دعای حاجات عظیم

اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر خواب دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

آنلی بیتون دباره دیدن ماهی در خواب مى‏گوید:

معنای دیدن ماهی در خواب

۱ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را, مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .

۲ـ دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید . ۳ـ اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

۴ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید ، نشانه آن است که نقشه های دشمنان شما را پریشان می کند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید .

۵ـ اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید . ۶ـ خواب ماهیگیری ، نشانه کسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نکنید ، نشانه آن است که تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است .

۷ـ خوردن ماهی در خواب ، نشانه روابط دوستانه و پایدار است.

تعبیر خواب ماهی  به روایت حضرت دانیال

دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر خواب دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر خواب بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

اینم ببین:  ذکر سفارش شده از امام علی (ع) - ذکر از امام علی (ع) در هنگام سختی

تعبیر خواب ماهی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معنای شنا کردن ماهی در آب زلال در خواب

دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد.

اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید , که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد, ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند,

تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از, طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.

اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید , چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن, نشان بیماری و حبس و محکومیت است.

ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز, موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید ,

و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید, و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید.

اینم ببین:  دستورالعمل کلیدی نماز حاجت برای حاجت روا شدن

معنی خوردن ماهی شور در خواب

اگر در خواب ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت , گرفتار می شوید.

تعبیر خواب ماهی به روایت امام جعفر صادق

دیدن ماهی بر شش و جه است.

اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب ماهی می گوید :

ماهیگیری : سود زیاد ماهیهای بزرگ : رضایت ماهیهای کوچک : شکست ماهیهای مرده : ناراحتی پختن آنها : داشتن خانه با سامان خریدن آن : اطلاعات غلط ماهیهای فرمز : ازدواج با یک فرد ثروتمند

 

تعبیرخواب ماهی – دیدن ماهی در خواب چه معنایی دارد؟,تعبیر خواب ماهی گرفتن,تعبیر خواب ماهی زنده,تعبیر خواب ماهی بزرگ,تعبیر خواب ماهی قرمز,تعبیر خواب ماهی گرفتن با دست,تعبیر خواب ماهی حضرت یوسف,تعبیر خواب ماهی سیاه,تعبیر خواب ماهی گرفتن از دریا,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب مرده,تعبیر خواب حامله بودن,تعبیر خواب موش,تعبیر خواب برف

 

برگرفته از سایت دعایاب مرجع ادعیه و اذکار قرآنی

کانال دعاشفا

درباره‌ی سید کریم سید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.