برگرفته از دعا 786

**************************************

منبع : سایت دعا شفا سایت مرجع ذکر و دعا و آیات قرآنی

اینم ببین:  دعای عظیم برای توبه و رهایی از گناهان سریع الاثر و مجرب